Algemene voor waarden opvang

Belangrijke mededeling:

Wijziging algemene voorwaarden per 1 januari 2019.

Met ingang van 1 januari 2019 veranderen de voorwaarden voor boekingen voor de opvang van uw hond gedurende de vakantieperiodes. Let op: dit geldt niet voor honden in de dagopvang!

Bij uw reservering vragen wij 25% van de totale opvangkosten vooraf te voldoen.

Indien u voor een vakantieperiode wilt boeken, kunt u deze reservering zonder extra kosten annuleren binnen een termijn van twee maanden voor aanvang van de opvangperiode.

Maar!!op de vooraf betaalde voorschotten voor uw reservering geldt geen restitutie.

Als dit bedrag voldaan is, is uw reservering pas definitief.

Uitzonderlijke situaties:

Indien er sprake is van een uitzonderlijke situatie, zoals het overlijden van de hond of de eigenaar, of er is sprake van een ernstige ziekte, dan geldt deze maatregel niet. Voorwaarde is dat u hiervan een bewijs aan kunt leveren.

Wij zijn genoodzaakt om deze maatregel door te voeren om te voorkomen dat we geen opvang kunnen bieden vanwege gemaakte reserveringen die kort van te voren geannuleerd werden. Ons motto is dat wij heel graag opvang bieden en daarbij zo ruim mogelijk de breng en ophaaltijden willen garanderen.

Voor vragen kunt u mij het beste mailen, een whatts app sturen of bellen.

Overeenkomst van Hondenresort Da-R-ling

Door uw hond te plaatsen in Hondenresort Da-R-ling geeft u blijk van vertrouwen in de opvang en gaat u automatisch akkoord met deze overeenkomst. Hartelijk dank daarvoor.

Daarom wordt al het mogelijke gedaan om het verblijf van uw huisdier zo prettig mogelijk te maken.

Uw huisdier verblijft echter wel op risico van de eigenaar. Het kan namelijk gebeuren dat uw hond tijdens een wandeling, speelmoment of aanvaring met een andere hond gewond raakt. Of schade berokkent aan materiaal of derden.

Ook al komen deze ongelukken weinig voor, ik voel mij toch verplicht u hierop te wijzen.

Uitzonderingen moeten ook gedekt zijn, daarom verzoek ik u vriendelijk de navolgende punten goed te lezen.

Hondenresort Da-R-ling verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de gasthond die bij haar verblijft, conform de op de website genoemde informatie hieromtrent.

Hondenresort Da-R-ling zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar van de gasthond ten aanzien van huisvesting en verzorging van de hond.

De eigenaar is verplicht de kosten voor het verblijf van de gasthond bij het ophalen van de hond geheel [ contant ] te voldoen, of te zorgen dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Hondenresort Da-R-ling is bijgeschreven, conform de op de website genoemde tarieven.

De eigenaar machtigt hierdoor Hondenresort Da-R-ling om in geval van [ vermoeden van ] ziekte of verwondingen van de gasthond in Hondenresort Da-R-ling op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

De eigenaar is verplicht eventuele schade aangebracht door de hond aan eigendommen van Hondenresort Da-R-ling of derden geheel te vergoeden.

De eigenaar is verplicht tijdens het kennismakingsgesprek en bij aanvang van het verblijf van de gasthond alle gegevens en materiaal aan Hondenresort Da-R-ling te [ ver ] melden, te overhandigen, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de gasthond in Hondenresort Da-R-ling.

De eigenaar is aansprakelijk ten opzichte van Hondenresort Da-R-ling voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet [ ver ] melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot de gasthond.

Als de gasthond later wordt gebracht of eerder wordt opgehaald dan afgesproken is, worden wel de opvangkosten voor de gereserveerde periode in rekening gebracht. Dit omdat er wel een plek vrij is gehouden die door een andere gasthond ingenomen had kunnen worden.

Een reservering is pas definitief als 25% van de kosten als reserveringskosten zijn overgemaakt, of wanneer deze reservering bevestigd is via de whats app of mail. Op de vooraf betaalde voorschotten voor uw reservering geldt geen restitutie. Wanneer u voor betaling van deze 25 % annuleert maar wel binnen de 2 maanden voor plaatsing die is afgesproken geldt dat u de gehele pensionkosten moet betalen.

Bij annuleringen korter dan 2 maanden voor de afgesproken datum van plaatsing van de gasthond in Hondenresort Da-R-ling worden de gehele pensionkosten wel in rekening gebracht voor de gereserveerde dagen. Ook wanneer er nog geen aanbetaling is gedaan maar uw dagen wel gereserveerd waren.

De gasthonden moeten zijn ingeënt volgens hun schema en/of aantoonbaar nog voldoende antilichamen hebben d.m.v. een Vacci Check. Ook deze laatste methode moet in het boekje bijgeschreven staan en overlegd worden. De inentingen en/of Vacci Check dienen minimaal een maand van te voren uitgevoerd te worden, zodat de eventuele vaccinatie goed verwerkt is en u zeker weet dat uw hond gezond en veilig kan logeren. Wanneer de entingen niet op orde zijn, kan uw hond worden geweigerd. Op het kennismakingsgesprek en op elke eerste pensiondag dient u het inentingsboekje mee te nemen.

Vanzelfsprekend dient uw hond vrij te zijn van ongedierte. Als tijdens het verblijf de behandeling tegen teken en vlooien verloopt, dan draagt u als eigenaar er zorg voor dat de gasthond zijn eigen merk aan behandeling meekrijgt zodat Hondenresort Da-R-ling dit kan toedienen aan de gasthond met vermelding van de datum waarop.

Hondenresort Da-R-ling is niet aansprakelijk voor door de eigenaar of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Hondenresort Da-R-ling en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden uit hoofde van de pensionovereenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Hondenresort Da-R-ling. Hondenresort Da-R-ling is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden ten aanzien van verzorging [ in de ruimste zin des woords ] van de gasthond tijdens het verblijf in het pension.

In geval Hondenresort Da-R-ling aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de eigenaar lijdt als gevolg van niet-nakoming door Hondenresort Da-R-ling van haar verplichtingen uit hoofde van verzorging voor de gasthond, blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van het bedrag van 250 euro.

De eigenaar vrijwaart Hondenresort Da-R-ling voor alle schade en rechtsvorderingen van derden verband houdende met [ de opvang van ] de gasthond.

Indien de eigenaar zonder bericht de gasthond niet binnen 14 dagen na de oorspronkelijke datum beëindiging overeenkomst ophaalt, zal Hondenresort Da-R-ling de eigenaar per aangetekend schrijven sommeren om de gasthond op te halen binnen 48 uur. Ingeval de eigenaar dit niet doet, heeft Hondenresort Da-R-ling het recht het dier eventueel naar een ander opvang adres over te brengen. De eigenaar blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen, zowel van Hondenresort Da-R-ling, alsmede eventueel vermeerderd met de kosten van de andere opvang.

Indien u als eigenaar ervoor kiest uw hond niet meer te brengen in de dagopvang en de tien rittenkaart niet vol is, is er geen mogelijkheid tot teruggave van uw ongebruikte ritten. Wanneer uw hond komt te overlijden of wij kiezen ervoor dat uw hond niet meer bij ons kan worden opgevangen wordt het restant teruggestort op uw rekening.

Honden die in de dagopvang geplaatst zijn verdienen dezelfde zorg als de vakantieopvang honden. Dagopvang dient minimaal een week voor de dagopvang zou plaatsvinden afgezegd te worden, binnen een week afzeggen is mogelijk, maar dan wordt de gereserveerde dag(en) wel in rekening gebracht.

Omdat wij met veel puur natuur producten werken kan het voorkomen dat u in onze producten de spekkever of larven hiervan aantreft. Voor informatie hierover verwijzen wij u graag door. Verder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze kever of de larven hiervan. Wanneer u de kever of larven aantreft in uw producten kunt u deze het beste even 3 dagen in uw vriezer stoppen of in een voedseldroger voor 6 uur verhitten boven de 60 graden.

https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/kevers/tapijt-en-spekkevers/spekkever/